Säännöt


Keski-Suomen Tiaisten Sukuseura ry:n säännöt

1 §
Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Tiaisten Sukuseura ja kotipaikka Pihtiputaan kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 §
Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää lampuoti Olavi Erkinpoika Tiaisen (28.1.1719 Vetelin Perho – 11.2.1793 Kivijärven Salamajärvi) ja hänen kahden vaimonsa sukujen vaiheita ja historiaa sekä takenevassa että etenevässä polvessa, vaalia sukujen perinteitä ja edistää sukujen jäsenten yhteenkuuluvuudentunnetta.

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan
– järjestämällä sukukokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
– tekemällä sukua koskevaa tutkimustoimintaa
– keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta ja saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
– harjoittamalla seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 §
Jäsenet           

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka kuuluu sukuun Olavi Erkinpoika Tiaisen ja hänen ensimmäisen vaimonsa Anna Pulkkisen (22.11.1723 Vetelin Perho – 5.4.1754 Kivijärven Salamajärvi) tai toisen vaimonsa Maria Paavontytär Hakkaraisen (2.2.1738 Kivijärven Kotila – 6.2.1793 Kivijärven Salamajärvi) puolelta, tai joka on liittynyt sukuun avioliiton kautta.

Sukuseuran jäseneksi ottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen vuoksi.

Sukuseuran jäsenen alle 15-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, joilta ei peritä jäsenmaksua ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Sukuseuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Jäsen, jota ei ole vapautettu vuotuisen jäsenmaksun suorittamisesta, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran hallituksen tulee pitää luetteloa seuran jäsenistä.

4 §
Hallitus           

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimintakausi on kahden perättäisen varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran esimieheksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varaesimieheksi, ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen tulee pyrkiä valitsemaan kaikkien sukuhaarojen jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

5 §
Tilit   
        
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavaa varsinaista sukukokousta. Tilintarkastajan lausunto on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

6 §
Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, yhdessä maakuntalehdessä sekä yhdessä valtakunnallisessa lehdessä. Kutsut on postitettava ja julkaistava viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

7 §
Sukuseuran kokoukset

Varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen päättämässä paikassa ja päättämänä päivänä touko-elokuussa.

Ylimääräinen sukukokous pidetään sukukokouksen tai hallituksen päätöksellä tai kun vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Sukukokouksessa on äänioikeus jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Asiat ratkaistaan kokouksessa, 9 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa arpa.
           
8 §
Varsinainen sukukokous

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Avataan kokous.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilitarkastajan lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta.
7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
8. Vahvistetaan seuraavaksi varsinaisten sukukokousten väliseksi kaksivuotiskaudeksi
– toimintasuunnitelma
– talousarvio
– vuotuiset jäsenmaksut.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta hallituksen jäsentä.
10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
11. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Jos seuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 §
Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Sukuseuran purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahden kuukauden välein. Sukuseuran purkautuessa sen varat käytetään seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

10 §
Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.